Terms and conditions

 1. Postanowienia ogólne

 2. Korzystanie z serwisu

 3. Rejestracja Użytkowników

 4. Funkcjonalności serwisu

 5. Odpłatność za korzystanie z serwisu

 6. Zarządzanie informacjami

 7. Odpowiedzialność

 8. Własność intelektualna

 9. Dane osobowe. Polityka prywatności.

 10. Postanowienia końcowe

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Opis Serwisu

1.1. Serwis internetowy „Moja Gwarancja” umożliwia korzystanie z usług elektronicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 2.1 poniżej Regulaminu, polegających na przechowywaniu danych, zdjęć (np. dowodu zakupu, dokumentu gwarancji)  zakupionych towarów i zarządzaniu nimi przez Użytkownika oraz na umożliwieniu Partnerom prowadzenia bazy danych swoich Produktów oraz komunikacji z Klientami.

1.2. Serwis internetowy „Moja Gwarancja” prowadzony jest przez Moja Gwarancja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Idzikowskiego nr 2F lok. 16, 00-710 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387022. Szczegółowe dane kontaktowe spółki zawarte są w Rozdziale X, pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 

2. Definicje
Zwroty użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

2.1. Adres elektroniczny: oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2.2. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 43(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”);

2.3. Partner: Przedsiębiorca będący wytwórcą, sprzedawcą lub dystrybutorem Produktu lub wystawcą Gwarancji;

2.4. Produkt: rzecz ruchoma (towar), która może być objęta Gwarancją;

2.5. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nabywająca Produkt ;

2.6. Regulamin: niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu, dostępny dla nieograniczonego kręgu adresatów na stronie internetowej: www.guaranteesbox.com.

2.7. Serwis: serwis internetowy „Moja Gwarancja” opisany w pkt. 1 powyżej, z poziomu przeglądarki internetowej lub Aplikacji mobilnej.

2.8. Tabela Opłat: załącznik do Regulaminu, w którym zostały wskazane poszczególne plany cenowe za korzystanie z funkcjonalności Serwisu;

2.9. Użytkownik: osobę korzystającą z Serwisu, posiadającą w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować pod nadzorem przedstawiciela ustawowego; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego

2.10. Gwarancja: dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 Kodeksu cywilnego;

2.11. Urządzenie mobilne: urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią;

2.12. Aplikacja mobilna: aplikacja umożliwiająca korzystanie z Serwisu przy użyciu Urządzenia mobilnego;
 
2.13. Usługi: usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu;

2.14. Moja Gwarancja Sp. z o.o.: Moja Gwarancja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o której mowa w pkt. 1 powyżej.


 

II. KORZYSTANIE Z SERWISU

 

1. Zasady ogólne
Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Akceptacja Regulaminu
Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie po uprzedniej rejestracji i akceptacji Regulaminu. W razie odmowy akceptacji Regulaminu, rejestracja nie uprawnia do korzystania Serwisu.
 
3. Wymagania techniczne
Aby w pełni korzystać z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia  i oprogramowania, spełniających następujące wymagania techniczne:
- w zakresie korzystania z Serwisu z wykorzystaniem przeglądarki internetowej:

 • przeglądarka internetowa: MS IE w wersji 7.0 lub nowszej, Firefox 3.0 lub nowszy, Safari 3.0 lub nowszy, Opera 9 lub nowsza, Chrome 3.0 lub nowszy;
 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 • włączone mechanizmy obsługi JavaScript;
- w zakresie korzystania z Serwisu z wykorzystaniem Urządzenia mobilnego:
 • zainstalowanie Aplikacji mobilnej, na Urządzeniu mobilnym z systemem IOS 5.0.; albo
 • zainstalowanie jednej z powyższych przeglądarek na systemie IOS 5.0.;

przy czym w obu tych przypadkach wymagania spełnia co najmniej Iphone 3GS.

4. Konta Użytkowników
4.1. W ramach Serwisu, Użytkownicy mogą tworzyć konta osobiste, dokonując rejestracji zgodnie z  postanowieniami Rozdziału III poniżej.
 
4.2. Użytkownicy mogą korzystać z Usług poprzez konto podstawowe albo poprzez konto Premium. Konto podstawowe zapewnia dostęp do ograniczonej części Usług, na zasadach określonych w rozdziale IV poniżej, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Konto Premium zapewnia dostęp do wszystkich Usług oferowanych przez Serwis, a za korzystanie z niego pobierana jest opłata określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług poprzez konto Premium, Użytkownik uprawniony jest do korzystania z konta podstawowego.
 
4.3. Użytkownicy mogą zalogować się do Serwisu poprzez portal Facebook, bez rejestrowania w nim osobnego konta. Zalogowanie przez portal Facebook skutkuje połączeniem konta założonego w tym portalu z nowo utworzonym profilem Użytkownika w Serwisie.

4.4. Po utworzeniu konta osobistego Użytkownik będący Przedsiębiorcą może utworzyć w ramach tego konta profil firmowy. 
 
5. Wersje językowe
Serwis dostępny jest dla Użytkowników w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.
 

 

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW.

 

1. Sposób rejestracji

1.1. Rejestracji można dokonać:
 

 • za pomocą przeglądarki internetowej, określonej w rozdziale II, pkt. 3,  poprzez sieć Internet;
 • przy użyciu Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym.


1.2. Wstępna rejestracja następuje po wpisaniu imienia i nazwiska Użytkownika, adresu e-mail, hasła, wskazaniu płci oraz po zaakceptowaniu Regulaminu i kliknięciu w ikonę „załóż konto”. Pełna rejestracja nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika wstępnej rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywujący, przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Dopiero z chwilą uruchomienia linku i wyświetleniu w przeglądarce informacji o aktywacji konta, rejestracja zostaje skutecznie dokonana i Użytkownik może korzystać z Usług. W przypadku rejestracji dokonanej przy użyciu Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym, pełna rejestracja nastąpi po wpisaniu przez Użytkownika kodu wysłanego do niego za pomocą wiadomości SMS.
 
2. Szyfrowanie
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników transmisja danych wymagająca podania danych osobowych lub haseł dostępu do kont jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.
 
3. Dostęp do Serwisu po rejestracji
Po zarejestrowaniu się w sposób opisany powyżej Użytkownicy mogą logować się do funkcjonalności Serwisu (opisanych poniżej, w Rozdziale IV Regulaminu) poprzez wprowadzenie adresu elektronicznego podanego przy rejestracji oraz wybranego hasła.
 

IV. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU.

 

1. Funkcjonalności przeznaczone dla Klientów
Zarejestrowani Użytkownicy, będący Klientami, mogą korzystać z Serwisu poprzez następujące funkcjonalności:

1.1. Rejestracja zakupionych Produktów.
Użytkownicy, posiadający zarówno konto podstawowe jak i konto Premium, mogą dokonywać rejestracji nabytych Produktów poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o Produkcie, w tym w szczególności: jego nazwy, numeru seryjnego, marki. Rejestracja Produktu może odbywać się:

1. za pomocą przeglądarki internetowej, poprzez sieć Internet: po wprowadzeniu przez Użytkownika do Serwisu kodu EAN (kod kreskowy) rejestrowany Produkt, Serwis wówczas wyszukuje Produkty pasujące do wprowadzonego kodu w bazie danych Serwisu, przy czym w razie znalezienia kilku Produktów mogących pasować do wprowadzonego kodu, Użytkownikowi przedstawiana jest lista wyboru konkretnego Produktu. Może on następnie potwierdzić wybór lub dodać własną identyfikację rejestrowanego Produktu.

2. przy użyciu Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym: rejestracja odbywa się poprzez zrobienie przez Użytkownika zdjęcia kodu kreskowego Produktu za pomocą Urządzenia Mobilnego. Aplikacja Mobilna na Urządzeniu Mobilnym następnie przetwarza kod ze zdjęcia i wyszukuje Produkty pasujące do kodu w bazie danych Serwisu. W pozostałym zakresie rejestracja odbywa się w sposób określony w pkt. 1 powyżej.

1.2. Rejestracja dokumentów potwierdzających zakup Produktów.
Użytkownicy, posiadający konto Premium, mogą dokonywać rejestracji dokumentów dotyczących nabycia Produktów, w tym w szczególności: paragonu fiskalnego, faktury VAT, dokumentów gwarancyjnych. Rejestracja tych dokumentów może odbywać się:

1. za pomocą przeglądarki internetowej poprzez sieć Internet: rejestracja ta wiąże się
z koniecznością wgrania skanów bądź kopii elektronicznych dokumentów potwierdzających zakup Produktów;

2. przy użyciu Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym: rejestracja ta odbywa się poprzez zrobienie przez Użytkownika zdjęcia dokumentów potwierdzających zakup Produktów za pomocą Urządzenia Mobilnego.
Użytkownicy mogą wprowadzać dodatkowe informacje dotyczące rejestrowanych dokumentów.
Rejestracja jakichkolwiek informacji lub dokumentów w Serwisie nie stanowi wyłącznej podstawy postępowania reklamacyjnego oraz wykonywania uprawnień Użytkowników, przysługujących im w odniesieniu do nabytych Produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U.1964 Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). Użytkownicy zawsze powinni zachować oryginały dokumentów odnoszących się do nabytych Produktów.

1.3. Przegląd zarejestrowanych Gwarancji i Produktów.
Użytkownicy, posiadający zarówno konto podstawowe, jak i konto Premium, mogą obserwować na swoim koncie listę zarejestrowanych Produktów i Gwarancji, w tym daty ich obowiązywania. Dla wybranych Produktów mogą być prezentowane informacje o możliwości przedłużenia gwarancji, możliwości wymiany lub zakupu nowego Produktu, w tym także oferty pochodzące od osób trzecich - podmiotów zajmujących się świadczeniem takich usług.

1.4. Dodatkowe funkcjonalności.
Moja Gwarancja Sp. z o.o. może udostępniać Użytkownikom posiadającym konta Premium, dodatkowe funkcjonalności i aplikacje. W przypadku, gdy za udostępnienie dodatkowej funkcjonalności lub aplikacji pobierana będzie opłata, konieczne jest wcześniejsze wyrażenie przez Użytkownika zgody na udostępnienie mu dodatkowej funkcjonalności lub aplikacji.
 
2. Funkcjonalności przeznaczone dla Partnerów w zakresie produkowanych, sprzedawanych bądź dystrybuowanych przez nich Produktów
2.1. Sposób korzystania z Serwisu.
Funkcjonalności opisane w pkt. 2.2. – 2.5 poniżej są dostępne dla Partnerów wyłącznie za pomocą przeglądarki poprzez sieć Internet, natomiast nie jest możliwe korzystanie z nich poprzez Aplikację Mobilną na Urządzeniu Mobilnym.
Partnerzy mogą korzystać z całości lub części Usług, o których mowa w pkt. 2.2.-2.5, po wykupieniu jednego z dwóch, oferowanych przez Serwis, pakietów. Zakres udostępnionych Partnerowi Usług zależny jest od wybranego pakietu. Pakiet BASIC pozwala na administrowanie bazą własnych produktów i marek oraz uzupełnianie wyświetlanej Użytkownikowi informacji na temat produktów, a za korzystanie z niego pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) złotych. Pakiet PRO zawiera opcje udostępnione w pakiecie BASIC, a ponadto umożliwia komunikację z Użytkownikami oraz przedstawianie na ich profilach treści promocyjnych i informacyjnych, w tym na przesyłanie im zdjęć i ilustracji. Za korzystanie z pakietu PRO pobierana jest comiesięczna opłata  w wysokości 1500 (słownie: tysiąc pięćset)  złotych.
 
2.2. Dostęp do raportów.
Każdy Partner może w przeglądarce internetowej wyświetlać wybrane, dostępne dla niego raporty. Raporty są generowane automatycznie przez system informatyczny Serwisu na podstawie danych zgromadzonych w jego bazie danych (informacje o Użytkownikach, Produktach, zarejestrowanych dla nich Gwarancjach itd.).

2.3. Dostęp do informacji o zgłoszeniach gwarancyjnych.
Każdy Partner może w przeglądarce internetowej wyświetlać zgłoszenia gwarancyjne wprowadzone przez Klientów.

2.4. Możliwość aktualizacji bazy danych Produktów.
Każdy Partner może dodawać nowe Produkty do istniejącej bazy danych Produktów w Serwisie.
                                                          
2.5. Interakcja z Klientami.
Partnerzy, mający wykupiony pakiet PRO, mogą wysyłać wiadomości do Klientów, w tym również wiadomości zawierające informacje handlowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w Rozdziale I pkt. 2.1 Regulaminu.

 

V. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU.

 

1.  Zasady Ogólne
1.1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu opisanych w Rozdziale IV pkt. 2  przez Partnera jest płatne zgodnie z Tabelą Opłat stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik ten uiszcza opłatę według zasad opisanych w Tabeli Opłat oraz w wysokości według Tabeli Opłat i uzyskuje dostęp do wymienionych funkcjonalności.

1.2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Klientów, posiadających konto podstawowe, jest bezpłatne.
 
1.3. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Klientów posiadających konto Premium jest płatne zgodnie z Tabelą Opłat stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik ten uiszcza opłatę według zasad opisanych w Tabeli Opłat oraz w wysokości według Tabeli Opłat i uzyskuje dostęp do wymienionych funkcjonalności.
 
2. Zróżnicowane pakiety/Płatność za poszczególne funkcjonalności
Moja Gwarancja Sp. z o.o. jest uprawniona do różnicowania opłat za korzystanie z Serwisu poprzez wprowadzenie różnych pakietów dostępności ze zdefiniowanym zakresem mieszczących się w nich funkcjonalności, czy też wprowadzenie opłat za poszczególne funkcjonalności Serwisu. Wprowadzenie pakietów dostępności, czy też opłat za poszczególne funkcjonalności, następuje poprzez odpowiednią modyfikację Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Naliczenie dodatkowej płatności za wprowadzoną funkcjonalność wymaga wcześniejszej zgody Użytkownika na oferowanie mu tej funkcjonalności.
 
3. Moduł płatności i metody płatności
Stan zobowiązań wobec Moja Gwarancja Sp. z o.o. widoczny jest dla Użytkownika w module płatności. Wysokość zobowiązań wyliczana jest przez system automatycznie na podstawie wybranego planu cenowego oraz dokonanych wcześniej płatności. Płatności Użytkownik dokonuje według wybranej przez siebie metody płatności on-line oraz  przez realizację transakcji.

 
4. Rezygnacja z funkcjonalności Serwisu
Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z wyżej opisanych funkcjonalności Serwisu poprzez usunięcie swojego konta. W przypadku Użytkowników, o których mowa w pkt. 1.1. niniejszego rozdziału, okres wypowiedzenia trwa do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło usunięcie konta.

 

VI. ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI.

 

1. Odpowiedzialność Użytkownika
1.1. Użytkownicy odpowiadają za wszelkie publikowane przez siebie treści (dane, informacje, rysunki, grafiki, linki etc.), w tym ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez zamieszczenie ww. treści w Serwisie. Użytkownicy zobowiązani są do zwolnienia Moja Gwarancja Sp. z o.o. w pełnym zakresie od ewentualnej odpowiedzialności za szkodę,  powstałą w wyniku zamieszczenia przez nich wyżej wskazanych treści oraz do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów.

1.2. Treści publikowane przez Użytkowników nie mogą:

1.2.1. naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności zabronione jest:
- propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
- publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, a także prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie ich małoletniemu w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nimi;

- pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

1.2.2. zawierać danych osobowych osób trzecich – w szczególności ich adresów e-mail, nr telefonów, a także wszelkich innych danych, na podstawie których można je zidentyfikować;

1.2.3. realizować znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);

1.2.4. stanowić nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu art. 4 ustawy z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206);

1.2.5. naruszać przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. - Dz. U. z 2012, nr 1356);

1.2.6. naruszać cudzych dóbr osobistych, w szczególności: prawa do prywatności, prawa do wizerunku, czci, dobrego imienia;

1.2.7. obrażać uczuć innych, w tym w szczególności nie mogą mieć wulgarnego, obscenicznego, erotycznego lub pornograficznego charakteru.

 
2. Usuwanie danych o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem
2.1. Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych (informacji, komentarzy etc.) zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub o bezprawnym charakterze związanej z nimi działalności, Moja Gwarancja Sp. z o.o. niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych (o czym poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji).

2.2. Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, w razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (innej niż urzędowe zawiadomienie, o którym mowa powyżej) o bezprawnym charakterze danych (informacji, komentarzy etc.) zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub o bezprawnym charakterze związanej z nimi działalności, Moja Gwarancja Sp. z o.o. niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. Zawiadomienie nastąpi poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji.

2.3. Każdy Użytkownik ma możliwość zgłoszenia bezprawności treści, czy też naruszenia niniejszego Regulaminu przez treści umieszczone przez innego Użytkownika. Zgłoszenia dokonuje się poprzez skorzystanie z odpowiedniej aplikacji dostępnej przy każdej opublikowanej informacji lub w razie jej braku poprzez wysłanie odpowiedniego zawiadomienia na adres elektroniczny wskazany w Rozdziale X pkt. 6 Regulaminu.

2.4. Niezależnie od możliwości zablokowania dostępu do danych umieszczonych w Serwisie w trybie opisanym w pkt 2.1 i 2.2 niniejszego rozdziału, Moja Gwarancja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania czy też usunięcia jakichkolwiek danych (informacji, komentarzy etc.) zamieszczonych w Serwisie, które będą sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności będą zawierały treści niedopuszczalne w świetle pkt. 2.1 i 2.2 powyżej. W razie zablokowania lub usunięcia takich danych (informacji, komentarzy etc.) Moja Gwarancja Sp. z o.o.  zawiadomi o tym Użytkownika poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przy rejestracji. Dodatkowo Moja Gwarancja Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do zawiadomienia odpowiednich organów państwowych o wszelkich czynnościach Użytkowników wyczerpujących znamiona czynów zabronionych, określonych w kodeksie karnym i przepisach szczególnych.

2.5. Moja Gwarancja Sp. z o.o.  może w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zablokowania lub usunięcia danych (informacji czy komentarzy etc.) sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub uznanych za bezprawne zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2.1. i 2.2. niniejszego rozdziału, usunąć profil i konto Użytkownika, przy użyciu których doszło do zamieszczenia takich danych (informacji, komentarzy etc.) - informując o tym jednocześnie Użytkownika poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny podany przy rejestracji.

2.6. Użytkownik może - w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zablokowania lub usunięcia danych (informacji, komentarzy etc.), czy też usunięcia konta w trybie, o którym mowa powyżej - zająć stanowisko w tej sprawie przesyłając odpowiednią wiadomość na adres elektroniczny Moja Gwarancja Sp. z o.o. podany w Rozdziale X Regulaminu. Moja Gwarancja Sp. z o.o. zapozna się ze stanowiskiem Użytkownika otrzymanym w wiadomości elektronicznej i ustosunkuje się do niego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, w trybie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail.
 
 
3. Odpowiedzialność Moja Gwarancja Sp. z o.o.
3.1. Moja Gwarancja Sp. z o.o. dochowa należytej staranności w celu zapewnienia całodobowego dostępu do Serwisu oraz stałej sprawności jego funkcjonalności. czym jednakże Moja Gwarancja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerw technicznych, w łącznym wymiarze 48 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym funkcjonowania Serwisu,- uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności. Przerwy techniczne będę wykorzystywane w szczególności do należytego utrzymania Serwisu lub usunięcia stwierdzonych awarii.

3.2. W razie awarii serwerów lub innych przeszkód technicznych (bez względu na ich przyczynę), niezależnych od Moja Gwarancja Sp. z o.o. Moja Gwarancja Sp. z o.o. nie odpowiada względem Użytkowników za dostępność Serwisu i sprawność jego funkcjonalności. Użytkownik korzystający odpłatnie z dodatkowych funkcjonalności w ramach Serwisu uzyskuje prawo do korzystania z Serwisu w wykupionym zakresie przez dodatkowy okres równy okresowi, w trakcie którego korzystanie z Serwisu było z przyczyn technicznych niemożliwe lub istotnie ograniczone w wymiarze przekraczającym dopuszczalne przerwy techniczne, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 3.1 powyżej.

3.3. Moja Gwarancja Sp. z o.o. zobowiązuje się zachować należytą staranność w prowadzeniu Serwisu i wykonywaniu postanowień niniejszego Regulaminu. W razie umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikom, Moja Gwarancja Sp. z o.o. ponosi względem nich odpowiedzialność odszkodowawczą.

3.4. W razie błędów funkcjonalności Serwisu lub utrudnionego do niego dostępu, a także w każdym innym przypadku nieprawidłowości w działaniu Serwisu, Użytkownicy mogą zwrócić się do Moja Gwarancja Sp. z o.o. z zawiadomieniem o stwierdzeniu usterki, na adres elektroniczny wskazany w Rozdziale X pkt. 6 Regulaminu. Moja Gwarancja Sp. z o.o. dochowa należytej staranności w celu usunięcia usterki nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Informacje i treści opublikowane przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu nie mogą naruszać cudzych praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich do utworu, o których stanowi ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. – Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

2. Użytkownik, który publikując informację lub treści naruszył cudze prawa na dobrach niematerialnych, zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych z tego tytułu względem uprawnionego oraz do zwolnienia Moja Gwarancja Sp. z o.o. od ewentualnej odpowiedzialności wobec uprawnionego.

 

IX. DANE OSOBOWE. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

1. Moja Gwarancja Sp. z o.o. jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. - Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm).

2. Moja Gwarancja Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników, w szczególności:
- adresy elektroniczne (adresy e-mail oraz adresy IP komputerów);
- imiona i nazwiska;
- daty urodzenia;
- płeć,
- adresy zamieszkania lub pobytu,
- numery telefonu,
- nicki,
w celu umożliwienia im korzystania z Serwisu oraz w celu zapewnienia możliwości realizacji usług świadczonych przez Moja Gwarancja Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu
 
3. Pliki cookies są gromadzone i zapisywane na komputerze przeglądającego Serwis przez Moja Gwarancja Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu, w celu dostosowania treści prezentowanych w Serwisie do indywidualnych preferencji Użytkownika lub osoby przeglądającej Serwis, a także w celach statystycznych, mających obrazować sposób wykorzystania Serwisu przez Użytkowników i anonimowych internautów. Przyjmowanie plików cookies może zostać w każdej chwili wyłączone w przeglądarce. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.

4. Użytkownicy mają dostęp do swoich danych, prawo wglądu w nie , prawo ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Uprawnienia te Użytkownicy mogą realizować poprzez zalogowanie się na swoje konto w Serwisie i skorzystanie z dostępnych w nim opcji, w tym opcji przeglądania, poprawiania danych lub usunięcia konta.

5. Przy podaniu danych osobowych w procesie rejestracji nowego profilu lub w procesie logowania przez portal Facebook, Użytkownik wyraża oddzielnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Moja Gwarancja Sp. z o.o. dla celów wskazanych w pkt. 2 powyżej oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne dla korzystania z Serwisu.

5. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym w celu zapobieżenia ich pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, transmisja danych podczas wprowadzania danych osobowych i haseł jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.
 
6. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Serwisu dostępne są w zakładce „polityka prywatności”.
 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Czas trwania
1.1. Regulamin wiąże Użytkowników niezarejestrowanych w wersji obowiązującej w chwili korzystania z Serwisu.

1.2. Regulamin wiąże Użytkownika od czasu zaakceptowania przez niego treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Serwisu poprzez przedstawienie odpowiedniej informacji po zalogowaniu się do Serwisu oraz w wiadomości e-mail przesłanej na adres Użytkownika wskazany w procesie rejestracji. Zmiany regulaminu wchodzą w życie każdorazowo w terminie 30 dni od przesłania do Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim oznacza zaakceptowanie przez niego zmiany Regulaminu. W każdej chwili, w szczególności w wypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy mogą niezwłocznie zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta.
 
2. Prawo i sądy właściwe
Niniejszy Regulamin oraz funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. W razie jakiekolwiek sporu pomiędzy Moja Gwarancja Sp. z o.o. a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą właściwym miejscowo sądem jest sąd właściwy dla siedziby Moja Gwarancja Sp. z o.o.
 
3. Zmiana Regulaminu
O wszelkich zmianach Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani po zalogowaniu się w Serwisie. Konsekwencje zmiany treści Regulaminu i uprawnienia Użytkowników określa Rozdział X pkt. 1.2. powyżej niniejszego Regulaminu.
 
4. Wejście w życie
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2013 roku.
 
5. Dane kontaktowe
Moja Gwarancja Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2F m. 16,
00-710 Warszawa
NIP: 521-36-04-894
REGON: 142945839
 

7. Załączniki

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Tabela Opłat.